Analiza finansowa spółki Amica 2009 - 2013

cena: 180 pln
  • 27339
  • Lubelskie
  • Janów Lubelski
  • 732154073
  • brak...
  • [email protected]
  • EDUKACJA I MUZYKA
  • SZKOŁY WYŻSZE
  • Sprzedam

OPIS:

Analiza finansowa spółki Amica.

- analiza bilansu
- analiza pionowa
- aktywa trwałe
- aktywa obrotowe
- aktywa ogółem
- kapitał własny
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- pasywa ogółem
- analiza pozioma
- udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem
- udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych
- udział zapasów w aktywach obrotowych
- stosunek kapitału do kapitału
- udział kapitału obcego w pasywach ogółem
- analiza rachunku zysków i strat
- analiza struktury
- relacja zysku z działalności
- relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej
- relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży = zysk brutto/ zysk ze sprzedaży
- Efektywna stopa opodatkowania = podatek dochodowy/ zysk brutto
- RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- ANALIZA PIONOWA
- ANALIZA POZIOMA
- ANALIZA WSKAŹNIKOWA 2009 r - 2013 r
- PŁYNNOŚĆ
- ZADŁUŻENIE
- STATYCZNE
- DYNAMICZNE
-RENTOWNOŚĆ
-RENTOWNOŚĆ MARŻY BRUTTO
-RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
-RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW
-CYKL KONWERSJI GOTÓWKI
-BANKRUCTWO
-OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU KAPITAŁOWYM
- P/E
- P/BV
- DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ
- STOPA DYWIDENDY
-WSKAŹNIK STOPY WYPŁAT DYWIDENDY
- PODSUMOWANIE

Wyślij wiadomość

Poleć stronę